Všeobecné obchodní podmínky

Pravidla a podmínky účasti na kurzech v Make-Up Institute Prague

Přihláška a rezervace místa na kurzu

Přihlásit se na jakýkoli kurz je možné na našich webových stránkách www.makeupinstitute.cz . Po odeslání závazné objednávky/přihlášky Vám bude rezervováno místo na kurzu. Potvrzení o přijetí obdržíte na uvedený e-mail. V nabídce jsou kurzy pro každého a i rekvalifikační kurzy, které se řídí předpisy MŠMT.

I. Kdo se může přihlásit na rekvalifikační kurzy

Přihlásit se do rekvalifikačního kurzu se může každý, kdo dosáhl 18-ti let a ukončil minimálně základní vzdělání.

Rekvalifikační kurz – kurz prezenční o hodinové dotaci podle MŠMT, ukončený profesní
zkouškou NSK.

II. Jak se přihlásit

1. Vybráním kurzu na příslušné stránce nabídky a vyplnění kontaktních údajů.

NEBO

2. Zaslání e-mailu na studium@makeupinstitute.cz, který bude obsahovat jméno a příjmení, telefonní
kontakt a vybraný kurz (název kurzu a termín kurzu).

Na základě zapsané přihlášky Vám budou zaslány podrobné informace o kurzu a podmínky úhrady registračního poplatku, záloha je splatná do 5 dní po přihlášení, zbytek platby je splatné 5dnů před začátkem kurzu.

Pokud požadujete vystavit fakturu na firmu, prosím informujte nás o fakturačních údajích nejpozději do 1 týdne od úhrady zálohy. Storno podmínky se řídí obchodními podmínkami níže, prosím, důkladně si je prostudujte před přihlášením na kurz.

Zápis na kurz je uskutečněn a místo rezervováno až po zaplacení zálohy!

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. +420 777244944 nebo emailu: studium@makeupinstitute.cz, kde Vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Kurzy probíhají prezenčně na adrese: MAKE-UP INSTITUTE PRAGUE, Korunní 52, 120 00 Vinohrady

Smluvní podmínky pro pořádání kurzů, rekvalifikačních kurzů a zkoušek z profesní kvalifikace

I. Smluvní strany

Smluvními stranami jsou:

 1. provozovatel: MAKE-UP SERVIS s.r.o. Chodská 1141/23, 120 00 Praha,
 2. objednatel (osoba přihlášená na kurz, po zahájení kurzu účastník).

Objednatel přihlášením na kurz potvrzuje, že byl seznámen s níže uvedenými podmínkami a tyto podmínky bude akceptovat a respektovat.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem plnění je konání kurzů, rekvalifikací a provádění zkoušek profesní kvalifikace.
 2. Provozovatel se zavazuje zajistit rekvalifikační kurz nebo jiný kurz dle nabídky provozovatele v souladu s potvrzenou přihláškou objednatele při naplnění minimálního počtu osob na kurz a na základě včasné úhrady kurzovného a umožnit objednateli účast na takovém kurzu.
 3. Objednatel je povinen se seznámit s učebním plánem kurzu nebo zkoušek, se specifikací kurzu a zkoušek a s dalšími informacemi, které se týkají osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu. Tyto informace jsou vždy uvedeny u každého konkrétního kurzu na internetových stránkách provozovatele.
 4. Vyplněním přihlášky na kurz (elektronicky prostřednictvím objednávkového systému, emailem nebo osobně přímo v Make-Up Institute Prague (po předchozí dohodě) objednatel nemá právo na změnu obsahu, termínu a podmínek kurzu dle svých potřeb a požadavků. Uhrazením zálohy na kurz souhlasí objednatel s těmito obchodními podmínkami.
 5. Objednatel se zavazuje včas uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu („kurzovné“) v plné výši podle aktuálního ceníku a pokynů provozovatele. Místo na kurzu je závazně rezervováno až po úhradě rezervačního poplatku podle pokynů provozovatele. Pokud není rezervační poplatek uhrazen do doby uvedené v pokynech provozovatele, nevzniká objednateli nárok na závaznou rezervaci.

III. Vznik smluvního vztahu

 1. Objednat se k účasti na kurzu lze elektronicky, a to prostřednictvím objednávkového systému (přihláška na kurz) nebo přímo v provozovně na adrese MAKE-UP INSTITUTE PRAGUE, Korunní 52, 120 00 Praha 2.
 2. Po zadání objednávky prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách provozovatele je přihláška provozovatelem zaevidována a její přijetí je objednateli potvrzeno obratem (do 2 pracovních dní). Podrobné informace jsou odeslány do 2 pracovních dní od doručení přihlášky na kurz na email objednatele, který je uveden v přihlášce. Potvrzení objednávky obsahuje výzvu k úhradě kurzu s údaji k provedení platby kurzovného a výzvu k potvrzení zájmu o kurz. Bez potvrzení závazného zájmu a včasného zaplacení kurzovného do termínu splatnosti, který je uveden v potvrzovacím emailu, není místo na kurzu objednateli závazně rezervováno.
 3. Pokud objednatel hradí kurzovné prostřednictvím úřadu práce, musí mít příslušnou žádost schválenu minimálně 1 měsíc před začátkem kurzu. Pokud není žádost úřadem práce schválena minimálně měsíc před začátkem kurzu, je místo na kurzu možné dále rezervovat pouze úhradou kurzovného. Objednatel, jemuž je kurz hrazen prostřednictvím příslušného úřadu práce, v případě, že kurz přeruší a z tohoto důvodu úřad práce kurs neproplatí, se zavazuje uhradit kurz podle těchto obchodních podmínek a ze svých zdrojů.
 4. Smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem (dále „smlouva“) nabývá účinnosti, nevyplývá-li z e-mailové nebo jiné písemné komunikace jinak, potvrzením zájmu odpovědí na e-mail s informacemi o konání a náplni kurzu a současně okamžikem úhrady peněz na účet provozovatele a to za podmínek upravených těmito Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů, není-li sjednáno písemně jinak. Písemná smlouva se neuzavírá, podmínky smluvního vztahu jsou určeny těmito smluvními podmínkami a objednatel s těmito smluvními podmínkami uhrazením zálohy za kurz souhlasí.
 5. Úhradou kurzovného (popř. zálohy na kurzovné) objednatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů a je se seznámen s učebním plánem kurzu, popř. zkoušek, popisem kurzu a dalšími informacemi týkajícími se osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu, uvedených u každého konkrétního kurzu.

IV. Cena za absolvování kurzu

 1. Cena je vždy uvedena u jednotlivých kurzů, na které se objednatel odesláním vyplněné přihlášky přihlašuje.
 2. Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na těchto webových stránkách, které je platné v době učinění objednávky objednatelem.
 3. Pokud má objednavatel dohodu s příslušným úřadem práce, bude kurzovné hrazeno tímto úřadem práce. V tomto případě je objednatel povinen doručit provozovateli smlouvu s úřadem práce o poskytnutí těchto prostředků na úhradu ještě před začátkem kurzu. Pokud nebude kurz uhrazen úřadem práce, je povinen uhradit cenu kurzovného objednatel, a to nejpozději do 30 dní od výzvy zaslané provozovatelem. Po ukončení kurzu je objednatel povinen doručit kopii Osvědčení o profesní zkoušce a Potvrzení o složení závěrečné zkoušky na příslušný úřad práce.
 4. V případě neuhrazení určeného kurzovného (popř. zálohy na kurz) nenabývá smlouva účinnosti.
 5. Objednatel se zavazuje uhradit kurzovné (zálohu na kurz) bezhotovostním převodem na účet provozovatele v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení objednávky.
 6. Vyplněním a odesláním přihlášky je objednatel zařazen do evidence zájemců, místo na kurzu se rezervuje až po zaplacení kurzovného (zálohy).

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Objednatel je povinen po dobu konání kurzu dodržovat pokyny provozovatele
 2. Objednatel je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání kurzu. Nedostavením na kurz nevzniká nárok na náhradu učebních lekcí ani vrácení kurzovného.
 3. Objednatel je při absolvování kurzu povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu. V případě jejich nedodržování je lektor oprávněn objednatele z účasti na kurzu vyloučit.
 4. Objednatel prohlašuje, že je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu.
 5. Objednatel je povinen před zahájením kurzu informovat lektora o případných zdravotních omezeních (alergie apod.), kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.
 6. Provozovatel kurzu se zavazuje vést kurz dle jeho popisu poskytnout objednateli kurzu pracovní pomůcky a vše potřebné k výuce daného konkrétního kurzu, není-li podmínkách kurzu uvedeno jinak, o ukončení kurzu vystavit a předat objednateli certifikát nebo osvědčení o účasti v kurzu,
  v případě zkoušky osvědčení o absolvování zkoušek.
 7. Výuka rekvalifikačních kurzů směřuje k přípravě pro zkoušky z profesní kvalifikace. Rekvalifikační kurzy jsou akreditované Ministerstvem školství. Obsah kurzu je stanoven popisem kurzu na webových stránkách provozovatele.
 8. Konání zkoušek z profesní kvalifikace je dáno podmínkami Ministerstva zdravotnictví.

VI. Změny ve výuce a storno podmínky

 1.  V případě neuspořádání kurzu ze strany provozovatele z důvodů nepředvídatelné události, nemoci lektora či zásahu vyšší moci, bude kurz uspořádán v náhradním termínu nebo bude vráceno kurzovné v plné výši.
 2. Objednavatel může svoji účast na kurzu zrušit nejméně 3dny před zahájením kurzu a provozovatel vrátí 85% z ceny uhrazené částky
 3. 15% storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.
 4. Při zrušení účasti ve lhůtě kratší než 3 dny před konáním nebo po zahájení kurzu se již kurzovné nevrací a propadá bez náhrady.
 5. Od smlouvy může objednatel odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v těchto Smluvních podmínkách pro pořádání kurzů a za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.
 6. Odstoupení od smlouvy objednatelem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Občanský zákoník
  a nedotýká se práva na zaplacení smluvní pokuty (storno poplatků), popř. ceny kurzu, pokud nebyla účast zrušena podle podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.
 7. Nemůže-li se závazně přihlášený účastník kurzu ze závažných důvodů zúčastnit, má možnost vyslat za sebe náhradu, což musí oznámit ihned po zjištění této skutečnosti.

VII. Reklamace – reklamační protokol a reklamační řád, mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že má účastník kurzu dotazy nebo připomínky k plnění kurzu ze strany provozovatele, je povinen o tomto informovat provozovatele písemně na emailu studium@makeupinstitute.cz a bez zbytečného odkladu si vyžádat případné vysvětlení nebo nápravu. Na jakékoliv reklamace bez předchozího postupu a zejména až v době, blížící se ukončení kurzu nebude brán ze strany provozovatele zřetel. Za reklamaci nelze považovat ústní vyjádření, reklamaci je nezbytné poslat písemně e-mailem.
 2. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, dodavatel zajistí nápravu vad na vlastní náklady.
 3. REKLAMAČNÍ PROTOKOL – zašle objednatel na email studium@makeupinstitute.cz a uvede jméno a příjmení, kurz, kterého se reklamace týká, znění reklamace, požadovaný způsob řešení reklamace, datum reklamace, adresu, na kterou má být zasláno vyjádření k reklamaci. Provozovatel se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dní.
 4. Mimosoudní řešení sporů je možno uplatnit u České obchodní inspekce na www.coi.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré texty, ilustrace, grafika a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách
  a dalších, prezentované na kurzech podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.
 2. Objednatel účastí na kurzu souhlasí s pořizováním obrazové a zvukové dokumentace a zveřejňováním k marketingovým účelům provozovatele. Pokud objednatel s pořizováním a zveřejňováním nesouhlasí, písemně požádá o nepořizování a nezveřejňování zvukové a obrazové dokumentace před zahájením kurzu na e-mail: marketa@makeupinstitute.cz
 3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy v platném znění.
 4. Provozovatel shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu tzv. oprávněného zájmu a zákonné povinnosti. Osobní údaje jsou uchovávány na provozovně provozovatele a chráněny proti zneužití.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 14.11.2022.

 

Za provozovatele: Markéta Davidovich, jednatelka MAKE-UP SERVIS s.r.o.